top of page

Sun, May 19

|

The Wild Meadow

KAKAOCEREMONI (CACAO CEREMONY) MED BREATHWORK & SOUNDHEALING, SKÅNE, SVERIGE- Fully Booked

Kakao ceremoni med breathwork och soundhealing i The Wild Meadow i Skåne. Kom och drick ceremoniell kakao, andas med en teknik som kallas transformational breathwork och njut av en lång avslappnande sound healing.

Inga biljetter till försäljning
Se andra ceremonier
KAKAOCEREMONI (CACAO CEREMONY) MED BREATHWORK & SOUNDHEALING, SKÅNE, SVERIGE- Fully Booked
KAKAOCEREMONI (CACAO CEREMONY) MED BREATHWORK & SOUNDHEALING, SKÅNE, SVERIGE- Fully Booked

Time & Location

May 19, 2024, 6:00 PM – 8:30 PM

The Wild Meadow, Oretorpsvägen 333, 295 94 Näsum, Sweden

Guests

About the Event

Välkommen till en kakaoceremoni med transformativt andningsarbete och soundhealing i The Wild Meadow- Skåne- Oretorpsvägen 333.

Parkera på den stora parkeringen vid mitt garage, inte på andra sidan vägen.

(Read in english further down and I am always just an email away for questions and bookings: info@ninamedicina.com)

Kommande datum för Kakao ceremoni med Breathwork och soundhealing i The Wild Meadow, Skåne 2024:

19 Maj

25 Juni

Signa upp dig på mitt nyhetsbrev för att vara först med att höra om kommande kakao ceremonier, breathwork, sound healings och retreats.

Vad är en kakaoceremoni?

En kakaoceremoni är en ceremoniell sammankomst där den högsta kvaliteten av ceremoniell kakao från Guatemala dricks som en hjärtöppnande plantmedicin. Det är en djupt transformerande och hjärtläkande upplevelse som kombinerar gamla traditioner, andliga metoder och kakaons helande egenskaper. Genom energiclearing, intention setting, ritualer, förkroppsligad rörelse och transformativt andningsarbete kommer du att få kontakt med dig själv och de andra deltagarna på en djupare nivå och The spirit of Cacao kommer att hjälpa till med din healing, självupptäckt och inre transformation. Det är en kraftfull resa av kärlek, kontakt och personlig utveckling

Vad kommer att hända under en kakao ceremoni?

Jag skapar en varm och trygg plats för din läkningsprocess och vår kakaoceremoni tillsammans inkluderar

☽Introduktion till ceremoniell kakao och transformativt andningsarbete

☽En hjärtöppnande och närande kopp ceremoniell kakao från Guatemala

☽ Intention setting

☽Grundande meditation 

☽Ett kort förkroppsligat rörelsepass som skakningar, dans och kroppsuppvaknande

☽Guidat transformativt andningsarbete även kallat Transformational Breathwork

☽Aromaterapi 

☽Hands on healing 

☽Soundhealing och heart songs

☽Delningscirkel och integration.

Är en kakaoceremoni med breathwork något för dig?

En kakaoceremoni med andningsarbete är för dig om du vill...

☽ Öppna upp ditt hjärta och lyssna till din inre röst, ditt inre vetande

☽ Få klarhet i vad som är viktigt i ditt liv - hitta ditt syfte, ditt WHY

☽ Arbeta med att släppa stress och/eller ångest och lugna ditt nervsystem 

☽ Ta dig ur ditt huvud och lugna ner snacket i ditt moneky mind

☽ Få ökad energi

☽ Öka din självkärlek och ditt självvärde

☽ Förbättra din kreativitet

☽ Utforska nya sätt att läka din kropp och ditt sinne

☽ Känna dig mer grundad och i kontakt med din egen kropp

☽ Få kontakt med andra likasinnade själar

☽ Upplev avslappning och total BLISS

Hur lång tid tar en kakaoceremoni?

Min kakaoceremoni varar normalt någonstans mellan 2,5 och 3 timmar. Denna tid möjliggör en fullständig integration av kakaons effekter och ger utrymme för djupt inre arbete, reflektion och delande.

Vad du bör ta med:

☽VATTENFLASKA

Kom med ett öppet sinne så tar vi hand om resten, men det är viktigt att tänka på:

☽ Drick mycket vatten före och efter ceremonin eftersom kakao kan vara uttorkande 

☽ Kakao är ett naturligt antidepressivt medel och om du använder SSRI-medicin bör du bara dricka en liten dos kakao eller helt undvika det eftersom det kan ge dig en kraftig migrän.

AVBOKNINGSREGLER

Biljetten återbetalas inte men du kan överföra namnet på biljetten.

Hör av dig ifall du vill boka en privat kakao ceremoni med dina vänner- du kan läsa mer om det här. 

Letar du efter en kakao ceremoni med breathwork och sound healing i Stockholm så kan du kika efter kommande datum i min kalender. Jag håller ofta kakao ceremonier med breathwork på Södermalm samt Östermalm.

Är du sugen på en längre och mer djupgående upplevelse så rekommenderar jag att du kikar in i min kalender för mina kommande breathwork retreats, plant medicin retreats, breathwork kurser och utbildningar inom just breathwork, sound healing och örtmedicin.

Svar på era frågor och du kan läsa mer här

Vad är en kakaoceremoni?

En  sammankomst där vi förenas med kakao, en hjärtöppnande växtmedicin. Vi sätter en tydlig intention, njuter av högkvalitativ ceremoniell kakao från Guatemala och engagerar oss i andningsarbete, rörelse och ljudhealing.

Varför ska jag dricka ceremoniell kakao?

Ceremoniell kakao är en kraftfull hjärtöppnare som använts i århundraden i andliga praktiker. Den förstärker samhörighet, kärlek och intuition och ger mental klarhet och känslomässig läkning.

Hur fungerar en kakao ceremoni?

Mina ceremonier börjar med att vi skapar en helig plats, bildar en öppningscirkel och rör på oss. Vi välsignar kakaon och ägnar oss sedan åt hjärtöppnande aktiviteter och delar med oss av våra erfarenheter. Ceremonin avslutas med tacksamhet och sånger.

Fördelar med att delta i min kakaoceremoni?

Upplev känslomässig läkning, andlig kontakt, klarhet, stresslindring, gemenskap, personlig utveckling, glädje och ökad energi.

Skiljer sig ceremoniell kakao från vanlig choklad?

Ja, ceremoniell kakao är ren, minimalt bearbetad och beredd med avsikt, vilket bevarar dess naturliga egenskaper och energier. Den konsumeras i ett rituellt sammanhang, till skillnad från vanlig choklad.

Vad är Transformational Breathwork?

Transformational Breathwork är en djupgående metod som kombinerar cirkulär, öppen mun andning med mindfulness och avsikt. Den är utformad för djup läkning, känslomässig frigörelse och medvetandeexpansion.

Hur skiljer sig Transformational Breathwork?

Till skillnad från andra andningstekniker fokuserar Transformational Breathwork på ett kontinuerligt, anslutet andningsmönster. Det dyker in i känslomässig utforskning och energiska skiftningar.

Fördelar med att utöva Transformational Breathwork?

Fördelarna med Transformational Breathwork är enorma. Det minskar stress, ökar självmedvetenheten, rensar sinnet och frigör fysiska och känslomässiga blockeringar, vilket leder till övergripande hälsa och balans.

Hur påverkar Transformational Breathwork sinnet och kroppen?

Transformational Breathwork erbjuder djup avslappning och aktiverar naturlig läkning. Det hyper-oxygenerar kroppen, lugnar sinnet och släpper fysisk spänning, vilket skapar ett balanserat tillstånd.

Kan Transformational Breathwork hjälpa mot stress och ångest?

Ja, absolut! Transformational Breathwork är ett effektivt verktyg för att hantera stress och ångest. Det aktiverar avslappningsresponsen, främjar känslomässig balans och inre lugn.

Håller du även i Breathwork retreat?

Ja, alla mina retreats som jag håller i Skåne och i Guatemala har ett inslag av breathwork. Vill du djupdyka i breathwork så föreslår jag att du kommer på en av mina ceremoniella breathwork utbildningar jag håller både online samt i Skåne.

............................................................................................................................................................................................................

Welcome to a Cacao ceremony with transformational breathwork and sound healing. 

During 2024 you will most often find me at my healing retreat The Wild Meadow outside Näsum, Skåne.

Upcoming dates for Cacao ceremony with Breathwork and soundhealing in The Wild Meadow, Skåne 2024:

May 19

July 21st

Sign up for my newsletter to be the first to hear about upcoming Cacao ceremonies, breathwork, sound healings and retreats.

What is a cacao ceremony?

A cacao ceremony is a ceremonial gathering where the highest quality ceremonial cacao from Guatemala is drunk as a heart-opening plant medicine. It is a deeply transformative and heart-healing experience that combines ancient traditions, spiritual practices and the healing properties of cacao. Through energy clearing, intention setting, rituals, embodied movement and transformative breath work, you will connect with yourself and the other participants on a deeper level and The spirit of Cacao will assist in your healing, self-discovery and inner transformation. It is a powerful journey of love, connection and personal development.

Read everything about ceremonial cacao, breathwork and what other people say about past events at: https://www.ninamedicina.com/cacaoceremony

What will happen during a cacao ceremony?

I create a warm and safe space for your healing process and our cacao ceremony together includes

☽Introduction to ceremonial cacao and transformative breathwork

☽A heart-opening and nourishing cup of ceremonial cacao from Guatemala

☽Intention setting

☽Grounding meditation 

☽A short embodied movement session such as shaking, dancing and body awakening

☽Guided transformative breathwork also known as Transformational Breathwork.

☽Aromatherapy 

☽Hands on healing 

☽Sound healing and heart songs

☽Sharing circle and integration.

Is a Cacao ceremony with breathwork for you?

A Cacao ceremony with breathwork is for you if you want to:

☽ Open your heart and listen to your inner voice, your inner knowing.

☽Get clarity on what is important in your life - find your purpose, your WHY?

☽Work on releasing stress and/or anxiety and calming your nervous system. 

☽Get out of your head and calm the chatter in your moneky mind

☽Get more energy

☽Increase your self-love and self-worth

☽Improve your creativity

☽Explore new ways to heal your body and mind

☽Feeling more grounded and in touch with your own body

☽Connect with other like-hearted souls

☽ Experience relaxation and total BLISS

How long does a Cacao ceremony take?

My cacao ceremony normally lasts somewhere between 2.5 and 3 hours. This time allows for a full integration of the effects of the cacao and provides space for deep inner work, reflection and sharing.

What to bring:

☽WATER BOTTLE.

Come with an open mind and we will take care of the rest, but it is important to keep in mind:

☽ Drink plenty of water before and after the ceremony as cocoa can be dehydrating. 

☽Cocoa is a natural antidepressant and if you are on SSRI medication, you should only drink a small dose of cocoa or avoid it altogether as it can give you a severe migraine.

CANCELLATION POLICY

The ticket is non-refundable but you can transfer the name on the ticket.

Get in touch if you want to book a private cocoa ceremony with your friends - you can read more about it here. 

If you are looking for a Cacao ceremony with Breathwork in Stockholm I host regular Cacao ceremonies with Breathwork in Södermalm and Östermalm, have a look in my calendar for upcoming events and you can always reach out to book your private Cacao ceremony with breathwork. 

Info@ninamedicina.com

Your Cacao Questions Answered 

What is a Cacao Ceremony? 

A sacred gathering where we connect with cacao, a heart-opening plant medicine. We set intentions, enjoy high-quality ceremonial cacao from Guatemala, and engage in breathwork, movement, and sound healing.

Why Drink Ceremonial Cacao? 

Ceremonial cacao is a powerful heart opener used for centuries in spiritual practices. It enhances connection, love, and intuition, and provides mental clarity and emotional healing.

How Does a Cacao Ceremony Work? 

My ceremonies start by setting a sacred space, forming an opening circle, and engaging in movement. We bless the cacao, then engage in heart-opening activities and share our experiences. The ceremony closes with gratitude and songs.

Benefits of Attending My Cacao Ceremony? 

Experience emotional healing, spiritual connection, clarity, stress relief, community bonding, personal growth, joy, and increased energy.

Is Ceremonial Cacao Different From Regular Chocolate? 

Yes, ceremonial cacao is pure, minimally processed, and prepared with intention, preserving its natural properties and energies. It's consumed in a ritualistic context, unlike regular chocolate.

Health Considerations for a Cacao Ceremony? 

Be mindful of caffeine sensitivity, interactions with certain medications (especially MAOIs), and health conditions like cardiovascular issues. 

What to Wear or Bring to a Cacao Ceremony? 

Comfortable clothing, a journal, and a water bottle for hydration.

Can Anyone Participate in a Cacao Ceremony? 

Yes, it's open to all with an open heart and respect for the sacred space. Inform the ceremonialist of any health concerns or medications.

Your Breathwork Questions Answered 

What is Transformational Breathwork? 

Transformational Breathwork is a profound practice combining circular, open-mouth breathing with mindfulness and intention. It's designed for deep healing, emotional release, and consciousness expansion.

How Does Transformational Breathwork Differ from other breathwork? 

Unlike other forms, Transformational Breathwork focuses on a continuous, connected breathing pattern. It dives into emotional exploration and energetic shifts, making it unique among breathwork practices.

Benefits of Practicing Transformational Breathwork? 

The benefits of Transformational Breathwork are vast. It reduces stress, increases self-awareness, clears the mind, and releases physical and emotional blockages, leading to overall health and balance.

How Does Transformational Breathwork Affect the Mind and Body? 

Transformational Breathwork offers deep relaxation and activates natural healing. It hyper-oxygenates the body, calms the mind, and releases physical tension, creating a balanced state.

Can Transformational Breathwork Help with Stress and Anxiety? 

Absolutely! Transformational Breathwork is an effective tool for managing stress and anxiety. It activates the relaxation response, promoting emotional balance and inner peace.

Is Transformational Breathwork a Form of Meditation? 

Yes, Transformational Breathwork can be considered an active meditation. It uses focused breathing to quiet the mind and induce a meditative state, different from traditional meditation techniques.

Potential Risks or Side Effects of Transformational Breathwork? 

While Transformational Breathwork is generally safe, it's important to practice under experienced guidance. Some may experience temporary sensations or emotional releases during the practice.

Typical Duration of a Transformational Breathwork Session? 

A Transformational Breathwork session typically lasts 60 to 90 minutes, allowing for deep exploration and relaxation.

Combining Transformational Breathwork with Other Modalities? 

Yes, Transformational Breathwork complements other healing practices like Cacao ceremonies, sound healing, and yoga, enhancing their effectiveness.

Scientific Support for Transformational Breathwork? 

Emerging studies on conscious breathing showcase Transformational Breathwork's efficacy, though personal experiences are significant indicators of its benefits.

Finding a Qualified Transformational Breathwork Practitioner? 

I offer Transformational Breathwork sessions and have trained teachers throughout Sweden for those who prefer in-person sessions.

Suitability of Transformational Breathwork for Everyone? 

Generally, yes, but some health conditions may require caution. It's essential to consult with healthcare providers and discuss with the facilitator beforehand.

Effectiveness of Transformational Breathwork for Trauma or PTSD? 

With proper guidance, Transformational Breathwork can be a powerful tool for those with trauma or PTSD, offering a supportive approach to processing and healing.

Preparations for a Transformational Breathwork Session? 

Wear comfortable clothes, avoid heavy meals, ensure hydration, and create a conducive environment for online sessions. Open communication with the facilitator is key.

What to Expect in a Transformational Breathwork Session? 

Expect guided, comfortable breathwork, physical sensations, emotional releases, and a supportive environment for integration and reflection.

Number of Transformational Breathwork Sessions for Noticeable Benefits? 

Varies by individual. Some may feel immediate benefits, while others might need multiple sessions for deeper exploration.

Can Transformational Breathwork Address Physical Ailments? 

Yes, Transformational Breathwork supports physical health by easing discomfort, improving respiratory function, and activating self-healing mechanisms.

Are you hosting breathwork retreats?

Yes! All of my retreats have a lot of breathwork and if you want a real deep dive i suggest my very popular ceremonial breathwork trainings.

Share This Event

bottom of page